Download

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op Beyond.nl, een intellectueel eigendom van Interaqtion Holding B.V., uitgevoerd onder contractuele overeenkomst door Virtio ICT B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te 9501 KN, Stadskanaal, Baken 34, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76181553.

Artikel 1. – Ambitie Voorwaarden

1.1 Deze Voorwaarden zijn bindend en van toepassing op alle offertes van Beyond.nl, haar dochterondernemingen en eventuele handelsnamen (hierna gezamenlijk aangeduid als “Beyond.nl”) en alle contracten waarbij Beyond.nl partij is.

1.2 Algemene voorwaarden die door de contractuele tegenpartij worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. – Offertes en Tarifering

2.1 Offertes en/of prijsopgaven gedaan door Beyond.nl zijn vrijblijvend en gelden enkel als uitnodiging tot het doen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW).

2.3 Gedurende de duur van een contract is Beyond.nl gerechtigd om prijzen te verhogen. De contractuele tegenpartij heeft het recht om het contract te beëindigen per de datum waarop de prijsverhoging van kracht wordt.

Artikel 3. – Vorming van Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met Beyond.nl komt onder andere tot stand via de website van Beyond.nl, na een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door de contractuele tegenpartij, gevolgd door de aanvaarding van de opdracht door Beyond.nl

3.2 Indien de contractuele tegenpartij niet alle door Beyond.nl gevraagde gegevens verstrekt, heeft Beyond.nl het recht om de opdracht naar eigen goeddunken te aanvaarden of te weigeren.

3.3 Na het indienen van een opdracht is Beyond.nl niet verplicht om de contractuele tegenpartij in staat te stellen eventuele invoerfouten te corrigeren.

Artikel 4. – Aard van de Verplichtingen en Uitvoering

4.1 Tenzij expliciet schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verplichtingen van Beyond.nl die voortvloeien uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.

4.2 Beyond.nl behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van haar verplichtingen derden in te schakelen.

4.3 Beyond.nl zal zich onthouden van het inspecteren van de inhoud van de website van de contractuele tegenpartij, het bekijken van persoonlijke e-mails en/of bestanden van de contractuele tegenpartij, of het uitvoeren van enige andere vorm van controle met betrekking tot het gebruik van haar diensten, tenzij dit wettelijk verplicht is, wordt bevolen door een rechter, of indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de contractuele tegenpartij handelt in strijd met artikel 12.2 tot en met 12.4 van deze Voorwaarden.

Artikel 5. – Tijdslimieten

5.1 Leveringstermijnen voorgesteld door Beyond.nl zijn indicatief en niet bindend. Beyond.nl zal naar beste vermogen streven naar het behalen van de overeengekomen leveringstermijnen, maar garandeert deze niet. Enkel overschrijden van een leveringstermijn resulteert niet in een verzuimtoestand van Beyond.nl, en geeft de contractuele tegenpartij bijgevolg geen recht op compensatie of ontbinding van de overeenkomst. De contractuele tegenpartij is verplicht om alle noodzakelijke acties te ondernemen om een tijdige levering door Beyond.nl mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens te verschaffen. Voor eventuele bijkomende werkzaamheden die ontstaan doordat de contractuele tegenpartij haar verplichtingen niet nakomt, zal de contractuele tegenpartij een vergoeding betalen aan Beyond.nl op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 6. – Technische Implementatie

6.1 Beyond.nl behoudt zich het recht voor om de apparatuur, software en methodologieën die zij gebruikt naar eigen goeddunken aan te passen. Hierdoor aanvaardt Beyond.nl geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die de contractuele tegenpartij door deze aanpassingen kan ondervinden. Beyond.nl zal dergelijke wijzigingen, die inspanningen van de contractuele tegenpartij vereisen, een redelijke termijn voordat ze worden geïmplementeerd, publiceren op haar website. Beyond.nl zal de contractuele tegenpartij van deze wijzigingen op de hoogte stellen via e-mail of brief.

6.2 Beyond.nl behoudt zich, onder dezelfde voorwaarden als in het vorige lid, het recht voor om de toegangscodes en gebruikersnamen van de contractuele tegenpartij te wijzigen, op voorwaarde dat deze wijzigingen – indien en voor zover redelijkerwijs mogelijk – vijf dagen voordat ze van kracht worden, uitsluitend via e-mail of brief aan de contractuele tegenpartij worden gecommuniceerd.

6.3 Voor onderhoudsdoeleinden behoudt Beyond.nl zich het recht voor om haar systemen geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarvoor enige schadevergoeding of kosten aan de contractuele tegenpartij verschuldigd te zijn.

6.4 Beyond.nl heeft het recht, maar niet de plicht, om alle technische maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de contractuele tegenpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verplichtingen naleeft. Indien de contractuele tegenpartij verplicht is om (reclame)uitingen van Beyond.nl op de homepage of elders op haar site te plaatsen, heeft Beyond.nl het recht om deze uitingen zelf te plaatsen en het verwijderen of onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van deze acties komt voor rekening van de contractuele tegenpartij.

Artikel 7. – Bescherming van Persoonsgegevens

7.1 Beyond.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die worden verstrekt door de contractuele tegenpartij, ook door het gebruik van de dienstverlening, ten behoeve van de uitvoering van de gesloten overeenkomst en om de contractuele tegenpartij te informeren over relevante aanbiedingen van haar producten en diensten, en van zorgvuldig geselecteerde ondernemingen. Hierbij streeft Beyond.nl ernaar om rekening te houden met de voorkeuren van de contractuele tegenpartij. De contractuele tegenpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, onvolledig, irrelevant voor het doel waarvoor ze worden verwerkt zijn, of in strijd met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend bij Beyond.nl

7.2 Beyond.nl zal persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit in overeenstemming is met het doel van de verwerking en/of de contractuele tegenpartij hiervoor toestemming heeft gegeven of indien er een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Een dergelijke verplichting kan voortvloeien uit een wettelijke verplichting, inclusief een opdracht van een bevoegd gezag, of als het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Beyond.nl op grond van een naar haar oordeel bestaande verplichting gegevens verstrekt, en indien achteraf blijkt dat deze verplichting niet bestond, is Beyond.nl niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor de contractuele tegenpartij.

Artikel 8. – Auteursrechten en overige Intellectuele Eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op software, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, ontwikkeld, samengesteld of ter beschikking gesteld door Beyond.nl aan de contractuele tegenpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Beyond.nl of haar licentiegevers.

8.2 De contractuele tegenpartij zal merken, handelsnamen, andere indicaties van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet verwijderen van het geleverde of ter beschikking gestelde.

8.3 Beyond.nl vrijwaart de contractuele tegenpartij tegen elke actie van derden gebaseerd op de bewering dat door haar geleverde, ter beschikking gestelde of in het kader van de overeenkomst gebruikte producten of diensten, inbreuk maken op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een dergelijke actie wordt ingesteld door een derde, heeft Beyond.nl het recht om het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een equivalent product. De in dit lid genoemde vrijwaring vervalt indien de contractuele tegenpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij kennis heeft genomen van een dergelijke actie van een derde, Beyond.nl hiervan schriftelijk op de hoogte stelt. De contractuele tegenpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan Beyond.nl verstrekken, alsmede alle relevante documenten onverwijld aan Beyond.nl overhandigen en alle medewerking verlenen om Beyond.nl in staat te stellen zich, indien nodig in naam van de contractuele tegenpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verdedigen. Beyond.nl zal, met uitsluiting van ieder ander, gerechtigd zijn om de verdedigingsstrategie te bepalen, eventuele onderhandelingen over een schikking te voeren en indien gewenst een schikkingsovereenkomst te sluiten, of verweer te voeren in een juridische procedure.

8.4 Overdracht van Auteursrecht / Licentiebeheer Indien en alleen indien verzocht en vastgesteld in schriftelijke vorm, kan bij aanvaarding van de opdracht worden vastgelegd dat het auteursrecht in de vorm van een licentie wordt overgedragen aan de opdrachtgever. De licentie omvat de specifieke of alle rechten zoals omschreven in de Auteurswet. In beginsel berusten alle merken, handelsnamen en andere intellectuele eigendommen volgens wettelijke bepalingen bij Beyond.nl. Indien er sprake is van overdracht van de licentie of verzoek daartoe, is Beyond.nl gerechtigd hiervoor een vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 9. – Toekenningsrechten

9.1 Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten op software, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten, of andere resultaten van een overeenkomst berusten uitsluitend bij Beyond.nl of haar licentiegevers.

9.2 De contractuele tegenpartij verkrijgt alleen gebruiksrechten op door Beyond.nl ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten, of andere resultaten van de dienstverlening, als dit expliciet wordt vermeld in de voorwaarden of specifiek schriftelijk wordt toegekend.

9.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, mag de contractuele tegenpartij software, website ontwerpen of ander materiaal dat door Beyond.nl is geleverd of ter beschikking is gesteld en waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, alleen gebruiken op één werkstation en uitsluitend voor eigen gebruik of binnen de eigen organisatie. Dit gebruik moet overeenstemmen met de bepalingen van de overeenkomst, deze voorwaarden en de licentievoorwaarden van leveranciers van software die niet door Beyond.nl is ontwikkeld. Als Beyond.nl door derden ontwikkelde software, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten, of andere resultaten aan de contractuele tegenpartij levert of ter beschikking stelt, zijn de gebruiksrechten van die derden van toepassing, inclusief eventuele beperkingen op het gebruik. De contractuele tegenpartij accepteert deze gebruiksrechten van derden.

9.4 Het is de contractuele tegenpartij niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het geleverde of ter beschikking gestelde, noch het te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

9.5 De contractuele tegenpartij mag alleen:

(9.5.1) De geleverde software laden en weergeven als dit technisch noodzakelijk is voor het gebruik van de rechten; (9.5.2) Eén reservekopie van de geleverde software maken.

9.6 De contractuele tegenpartij mag niet:

(9.6.1) De geleverde software, geheel of gedeeltelijk, of een kopie daarvan verhuren, uitlenen of inzage geven aan een derde partij, wanneer deze derde de opgedane kennis waarschijnlijk zal gebruiken voor andere software; (9.6.2) De software uitvoeren, overdragen of opslaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beyond.nl, behalve als onderdeel van de in artikel 9.5.1 genoemde handelingen; (9.6.3) De geleverde software verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik; (9.6.4) De geleverde software op een andere manier openbaar maken en/of verveelvoudigen, tenzij dit expliciet is toegestaan.

9.7 Als de contractuele tegenpartij de geleverde werken gebruikt in strijd met de toegekende gebruiksrechten zonder schriftelijke toestemming van Beyond.nl, is Beyond.nl gerechtigd om een vergoeding te vragen van drie keer de standaardvergoeding voor dergelijk gebruik, met een minimum van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). Dit doet geen afbreuk aan het recht van Beyond.nl om de volledige door haar geleden schade te claimen.

Artikel 10. – Verantwoordelijkheid

10.1 De contractuele tegenpartij is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van zijn data en software, inclusief het regelmatig maken van back-ups. Beyond.nl draagt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van data of beschadiging van software die ontstaat tijdens de uitvoering van een opdracht, ongeacht de oorzaak.

10.2 Afgezien van haar verplichting tot herstel, zoals beschreven in artikel 10.4 en 10.5, is Beyond.nl niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of gerelateerd aan enige tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst, een onrechtmatige daad tegen de contractuele tegenpartij of anderszins. Uitzondering hierop is directe schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het management of leidinggevend personeel van Beyond.nl, waarbij de aansprakelijkheid is begrensd tot het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van Beyond.nl voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstilstand, is uitgesloten.

10.3 Mocht, ondanks het voorgaande lid, enige aansprakelijkheid van Beyond.nl worden aanvaard, dan is de compensatieverplichting van Beyond.nl beperkt tot het bedrag waarop Beyond.nl aanspraak kan maken voor de geleverde dienst, de levering van een product of het verlenen van rechten die de schade hebben veroorzaakt. Indien de overeenkomst langer dan een maand duurt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de contractuele tegenpartij voor één maand verschuldigd is. 10.4 De contractuele tegenpartij dient eventuele fouten in de geleverde dienst binnen acht (8) werkdagen schriftelijk te melden aan Beyond.nl Bij gebrek aan een dergelijke melding, vervalt het recht op een van de herstelverplichtingen genoemd in artikel 10.5.

10.5 De contractuele tegenpartij is verplicht om volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek van Beyond.nl naar de klacht. Indien en voor zover Beyond.nl van mening is dat de klacht correct, gegrond en tijdig is, zal Beyond.nl, naar eigen inzicht, ofwel de dienst correct leveren, ofwel een korting geven op de prijs, ofwel de contractuele tegenpartij een bepaald bedrag crediteren. Door aan een van deze herstelverplichtingen te voldoen, zal Beyond.nl volledig zijn gekweten tegenover de contractuele tegenpartij en niet verplicht zijn tot verdere compensatie.

10.6 De bepalingen in dit artikel die de aansprakelijkheid of compensatieverplichting van Beyond.nl beperken, worden ook ten gunste van derden gemaakt die door Beyond.nl worden ingeschakeld voor de uitvoering van haar overeenkomst met de contractuele tegenpartij. Deze derden kunnen dus direct een beroep doen op deze bepalingen. De toepassing van artikel 7:404 BW is expliciet uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid gerelateerd aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Beyond.nl en de door haar ingeschakelde derden samen en cumuleren niet per aangesproken partij.

10.7 De mogelijke aansprakelijkheid van Beyond.nl voor producten van derden, inclusief wat vermeld is in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, zal nooit meer omvatten dan wat verhaalbaar is op de betreffende derde of derden.

Artikel 11. – Standpunt van de tegenpartij

11.1 De tegenpartij verzekert Beyond.nl dat noch de opdracht die zij aan Beyond.nl verstrekt, noch de feitelijke en/of juridische handelingen die zij uitvoert met gebruik van de diensten van Beyond.nl, noch de registratie en activering van haar domeinnaam, noch de software en/of ander materiaal en/of informatie voor of vermeld op haar website, inbreuk maken op enig subjectief recht van een derde partij, of enige wettelijke regel, ongeacht de juridische herkomst. De hier bedoelde rechten omvatten onder meer intellectuele eigendomsrechten en rechten en verplichtingen voortvloeiend uit regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, e-commerce regelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.

11.2 Als Beyond.nl reden heeft om te vermoeden dat er sprake is van mogelijke onwettige activiteiten of mogelijk strafbaar gedrag van de tegenpartij, of als zij hiervan kennis neemt, heeft zij het recht om haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de tegenpartij naar tevredenheid van Beyond.nl aantoont dat hiervan geen sprake was of totdat dit juridisch is vastgesteld. Beyond.nl is nooit aansprakelijk voor schade geleden door de tegenpartij als gevolg van deze opschorting, zelfs als achteraf blijkt dat de opschorting door Beyond.nl onterecht was.

11.3 Als blijkt dat er sprake is van onwettige activiteiten of strafbaar gedrag van de tegenpartij, heeft Beyond.nl het recht haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Als blijkt dat dit niet langer het geval is, zal Beyond.nl haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

11.4 De verplichtingen van de tegenpartij, zoals de betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven bestaan gedurende de periode waarin Beyond.nl haar dienstverlening opschort.

11.5 De tegenpartij vrijwaart Beyond.nl tegen elke actie van derden of bevoegde autoriteiten met betrekking tot de bepalingen in dit artikel. De tegenpartij is aansprakelijk voor alle mogelijke schade en kosten die Beyond.nl heeft geleden of zal lijden, inclusief de volledige kosten van juridische bijstand van Beyond.nl

11.6 De tegenpartij is zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden voor het verrichten van betalingen via internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en creditcardmaatschappijen, zelfs als de functionaliteit voor dergelijke betalingen is opgenomen in de geleverde of ter beschikking gestelde software. Beyond.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk.

11.7 Het is de tegenpartij nadrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of doorverkoper van diensten en/of producten van Beyond.nl Zonder voornoemde toestemming heeft Beyond.nl het recht haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

Artikel 12. – Acceptabel gebruik beleid

12.1 De tegenpartij zal zich gedragen naar wat van een verantwoorde en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

12.2 De tegenpartij zal bij het gebruik van het internet of internetfaciliteiten op geen enkele manier andere gebruikers hinderen of schaden.

12.3 Het is de tegenpartij verboden de systemen van Beyond.nl te gebruiken voor acties die in strijd zijn met de op dat moment geldende wet- en regelgeving, de nettiquette (de algemeen geaccepteerde gedragsregels op het internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie, de overeenkomst en deze voorwaarden. In het bijzonder is het de tegenpartij verboden onder meer de volgende acties en gedragingen uit te voeren: 12.3.1 Het zonder toestemming gebruiken, toegang verkrijgen of proberen toegang te krijgen tot gegevens, systemen, netwerken, databanken of software van derden, evenals het zonder toestemming wijzigen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden of het toevoegen van gegevens aan gegevens van derden;

12.3.2 Het zonder toestemming (proberen te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;

12.3.3 Het schenden van werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;

12.3.4 Het verzenden van spam, waaronder wordt verstaan het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger (waarbij de bewijslast op de tegenpartij rust), verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten vollopen van een e-mailsysteem, het proberen systemen of netwerken te overbelasten, inclusief spam die via een andere provider wordt verstuurd;

12.3.5 Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;

12.3.6 Het (seksueel) intimideren of anderszins lastig vallen van andere internetgebruikers en het verspreiden, toegankelijk maken of laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke levenssfeer en/of de menselijke waardigheid, evenals materiaal dat uiting geeft aan of aanzet tot discriminatie;

12.3.7 Het gebruik maken van de diensten van Beyond.nl op een zodanige manier dat daardoor de correcte werking van de systemen van Beyond.nl of van derden wordt belemmerd, of dat daardoor andere gebruikers van de diensten van Beyond.nl worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

12.4 Bovendien is het de tegenpartij verboden e-mails te verzenden met het doel van direct marketing waarbij de identiteit van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt verborgen of verhuld, of zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot stopzetting van dergelijke communicatie kan richten.

12.5 Als en zolang de tegenpartij in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden, heeft Beyond.nl het recht om zonder verdere aankondiging en met onmiddellijke ingang de aan de tegenpartij verleende toegang tot de website en/of informatie buiten gebruik te stellen of te verwijderen, of anderszins onmogelijk te maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storing-veroorzakende gedragingen van de tegenpartij te beëindigen, alles zonder daarvoor aansprakelijk te worden voor schade. Bovendien heeft Beyond.nl in dat geval het recht, indien de ernst van de overtreding dit rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, onverminderd het recht van Beyond.nl om schadevergoeding te eisen, en zonder dat er een recht op schadevergoeding van de tegenpartij jegens Beyond.nl ontstaat.

12.6 De tegenpartij vrijwaart Beyond.nl tegen alle claims van derden met betrekking tot schade of anderszins, op welke manier dan ook ontstaan door het gebruik van de door Beyond.nl aan de tegenpartij aangeboden dienstverlening, of door het anderszins niet nakomen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden door de tegenpartij.

Artikel 13. – Geheimhouding en Beveiliging van Toegangscodes

13.1 De tegenpartij is verplicht om strikte vertrouwelijkheid te handhaven met betrekking tot de aan hen verzonden toegangscodes en deze adequaat te beschermen.

13.2 Indien de tegenpartij niet langer in het bezit is van de toegangscodes, of indien derden toegang tot deze codes hebben gekregen, dient dit onverwijld aan Beyond.nl te worden gemeld.

13.3 De tegenpartij is verantwoordelijk voor schade die ontstaat doordat de aan hen verzonden toegangscodes niet meer in hun bezit zijn of in handen van derden zijn gekomen. Dit geldt ook wanneer dit gebeurt tijdens het per post verzenden van deze codes aan de tegenpartij. De tegenpartij is aansprakelijk voor het gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 14. – Betalingsvoorwaarden

14.1 De tegenpartij is verplicht om te betalen binnen de termijn die op de factuur vermeld staat of die is overeengekomen. Als er geen betalingstermijn vermeld is, dient de betaling door de tegenpartij binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden.

14.2 Tenzij anders overeengekomen, worden betalingen voor duurovereenkomsten altijd gedaan voordat een nieuwe dienstverleningsperiode aanvangt.

14.3 De betaling wordt uitgevoerd zonder korting of schuldvergelijking. De tegenpartij heeft niet het recht om de betaling op te schorten, ook niet als de tegenpartij een vordering op Beyond.nl heeft of beweert te hebben.

14.4 Beyond.nl behoudt zich altijd het recht voor om de tegenpartij tussentijds te factureren en/of voorschotten te vragen, of zekerheid voor nakoming door de tegenpartij te eisen.

14.5 Als de tegenpartij niet op tijd betaalt, zal deze zonder verdere ingebrekestelling in verzuim zijn. Bij een tweede herinnering zal er een verhoging van 10% van de totale vordering in rekening worden gebracht. In het geval van een aanmaning en uitschakeling van het aangeschafte product wordt een verhoging van 25% in rekening gebracht, plus eventuele administratieve kosten en heraansluitingskosten.

14.6 Als de tegenpartij in gebreke is, moet over het verschuldigde bedrag een rente worden betaald die gelijk is aan de wettelijke rente plus 2% per jaar. De tegenpartij is dan ook incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van het door de tegenpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro.

14.7 Als Beyond.nl kosten heeft moeten maken die redelijkerwijs gemaakt konden worden en die hoger zijn dan de in het vorige lid genoemde incassokosten, dan moet de tegenpartij ook deze kosten aan Beyond.nl betalen.

14.8 Na ontvangst van de (elektronisch – zie art. 21.2) ondertekende overeenkomst ‘bestelling’, heeft Beyond.nl het recht om de kosten van het gekozen product of dienst, plus de kosten van eventuele (tussentijdse) uitbreidingen, tot wederopzegging te incasseren. Als de tegenpartij het niet eens is met de uit de overeenkomst voortvloeiende incasso, heeft de tegenpartij de mogelijkheid om de incasso binnen 5 dagen (zakelijk) of 30 dagen (particulier) te storneren. Een gestorneerde incassobetaling ontheft de tegenpartij echter nooit van zijn/haar betalingsverplichting.

14.9 Beyond.nl heeft het recht om bank- en/of administratieve kosten die voortvloeien uit een door de tegenpartij gestorneerde betalingsopdracht, bij de tegenpartij in rekening te brengen.

Artikel 15. – Duur van de Overeenkomst

15.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst voor betaalde diensten aangegaan voor een initiële bepaalde periode van twaalf maanden. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij de tegenpartij of Beyond.nl schriftelijk opzegt tegen het einde van de initiële of verlengde looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

15.2 Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door zowel de tegenpartij als Beyond.nl schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Indien de tegenpartij een vergoeding heeft betaald voor een periode langer dan één maand, heeft de tegenpartij geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag en geen recht op korting op het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 16. – Wijziging van de Voorwaarden

16.1 Beyond.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Beyond.nl zal de tegenpartij ten minste één maand vóór de ingangsdatum van de wijzigingen op de hoogte stellen van de inhoud van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per e-mail of brief. Bovendien zal Beyond.nl de gewijzigde voorwaarden ten minste één maand vóór de ingangsdatum daarvan op haar website publiceren. De partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag waarop deze in werking treden.

16.2 Indien de tegenpartij niet akkoord wenst te gaan met een aangekondigde wijziging van de algemene voorwaarden door Beyond.nl, heeft de tegenpartij het recht om binnen zeven werkdagen na de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 16.1 de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht zouden worden volgens de kennisgeving van Beyond.nl

Artikel 17. – Opschorting

17.1 In geval van tekortkoming door de tegenpartij heeft Beyond.nl het recht om haar verplichtingen op te schorten of de openbaar gemaakte inhoud van de tegenpartij te blokkeren. Gedurende deze periode zullen ook de gebruiksrechten van de tegenpartij worden opgeschort. De tegenpartij blijft echter verplicht om tijdens de opschortingsperiode haar eigen verplichtingen na te komen.

17.2 De tegenpartij dient zich te houden aan de overeengekomen quota voor e-mail- en dataverkeer. Bij overmatig gebruik is Beyond.nl gerechtigd om hiervoor een vergoeding in rekening te brengen van €0,05 exclusief btw per megabyte.

Artikel 18. – Ontbinding

18.1 Beyond.nl heeft het recht om deze overeenkomst te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter in de volgende gevallen:

(18.1.1) Indien de wederpartij failliet wordt verklaard; (18.1.2) Indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of verleend krijgt; (18.1.3) Indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van de wederpartij of indien de wederpartij op andere wijze de beschikking over zijn vermogen of een aanzienlijk deel daarvan verliest; (18.1.4) Indien Beyond.nl gegrond reden heeft om te twijfelen aan het vermogen van de wederpartij om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen; (18.1.5) Indien de wederpartij de betalingstermijn heeft overschreden.

18.2 Bij ontbinding worden alle vorderingen van Beyond.nl onmiddellijk opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 19. – Overdraagbaarheid

19.1 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen niet door de wederpartij aan een derde worden overgedragen of overgedragen.

19.2 Beyond.nl heeft het recht om de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat Beyond.nl zelf aansprakelijk blijft voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst, of dat de overdracht plaatsvindt in het kader van de overgang van de onderneming die door Beyond.nl wordt gedreven.

Artikel 20. – Overmacht

20.1 Beyond.nl is niet verplicht om aan haar verplichtingen te voldoen indien zij daartoe verhinderd wordt door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, inclusief telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Beyond.nl, stakingen, rellen, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en terrorisme. Indien deze situatie ten minste 14 dagen voortduurt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige schadevergoeding als gevolg van deze ontbinding.

20.2 Indien Beyond.nl in staat is om gedeeltelijk te presteren ondanks de overmachtssituatie, behoudt zij het recht om deze prestatie uit te voeren en afzonderlijk te factureren alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 21. – Bewijs

21.1 De logbestanden en andere elektronische administratie van Beyond.nl dienen als volledig bewijs voor de stellingen van Beyond.nl, tenzij tegenbewijs wordt geleverd.

21.2 In deze voorwaarden wordt onder “schriftelijk” ook verstaan “in de vorm van elektronische tekst”.

0
  0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leeg

  Support

  Onze experts helpen je graag. Je bereikt ons eenvoudig via het onderstaande formulier.

  Spoedhulp nodig?

  Neem dan telefonisch contact met ons +31(0)50-2340811.

  Autorisatie

  Kijk hier hoe je onze SSH key’s alvast kunt toevoegen.

  Winkelwagen

  Je winkelwagen is momenteel leeg.

  Terug naar winkel

  Totalen winkelwagen

  Subtotaal 0
  Totaal 0

  Wees de eerste

  Ontvang een notificatie email wanneer we onze website lanceren